عنوان    آدرس    تلفن
شهربازی اتوبان آیت ا… بهبهانی چهارراه پادادشهر ۵۵۱۰۰۵۲
شهربازی لاله   بلوار مدرس جنب پل سوم ۴۴۴۹۲۲۴
 پارک جنگلی شهروند زویه ملی راه  ۴۴۵۷۷۱۱