مهمترين سوغات محلي در استان ايلام كه بيشتر حاصل نعمات خدادادي است عبارتند از :
روغن حيواني و كره محلي با طعم بسيار لذيذ

عسل كوهي و ناب مناطق سورگه و شلم

كشک، كنجدو گردو

ترخينه، كه با توجه به مواد به كار رفته در آن درمان بسيار خوبي براي سرما خوردگي است.

سقز محلي (شيره درخت بنه) كه به وفور در كوه ها ي استان وجود دارد.

شيريني پژي بر ساق، شيريني كله كنجي، شيريني كاک

حلوائي بگل (تركيبي از پودر كشک و خرما)

کله کنجی، گمکه، جاجیم، نمد، سیاه چادر