خرما، حلواي مسقطي، ارده، حلوا راشي، حلواي سنگك، خارك پخته، انواع ماهي و ميگو، عروسك ها و كالاهايي تزئيني صدفي و انواع حصيرها و سبد هاي بافته شده از برگ درخت نخل از سوغاتي هاي استان بوشهر مي باشد.