سبزی های کوهی و دوغ دماوند، سوهان شهر ری، انگور و کشمش شهریار.