سوغات تهران

سبزی های کوهی و دوغ دماوند، سوهان شهر ری، انگور و کشمش شهریار.

اطلاعات گردشگری ایران