شهرستان های استان عبارتند از : بافت ، بردسیر ، بم ، جیرفت ، رفسنجان زرند ، سیرجان ، شهربابک ، راور ، منوجان ، عنبرآباد ، کهنوج و کرمان .