هتل های زنجان

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

تلفن

آسیا

زنجان

ورودی جاده تبریز

۰۲۴۱-۵۲۴۱۶۸۹-۹۰

بزرگ زنجان

زنجان

میدان بسیج ورودی تهران به زنجان

۰۲۴۱-۷۲۷۱۷۸۸

پارک

زنجان

میدان آزادی

۰۲۴۱-۳۲۲۲۲۲۸

پیام

زنجان

کمربندی شرقی روبروی نیروی انتظامی

۰۲۴۱-۷۱۲۵۰۰۰-۳

سپید

زنجان

جنب میدان انقلاب

۳۲۲۶۸۸۲-۰۲۴۱

غزال

خرمدره

آزاد راه قزوین زنجان جنب شهرستان خرمدره

۷-۰۲۴۲۵۵۸۲۲۳۲

قصر

زنجان

زنجان-خ امام-جنب پاساژ تهران

۵-۳۲۶۳۰۰۱-۰۲۴۱

مجتمع جهانگردی زنجان

زنجان

خیابان خرمشهر جنب صدا و سیمای زنجان

۰۲۴۱-۷۲۷۱۹۳۰