فارس

مساحت استان فارس:122608 كيلومتر مربع جمعيت: 4336878 نفر (طبق سرشماري سال 1385) مركز استان : شهر شيراز( جمعيت 1227331 نفر)استان فارس در ناحيه جنوبي ايران ،بين مدارهاي 27 و31 درجه عرض شمالي و نصف النهار هاي50و55 درجه طول شرقي قرار گرفته است اين استان از شمال با استان اصفهان ،از شمال شرقي با استان يزد از شرق با استان كرمان از شمال غربي با استان كهگيلويه وبويراحمد ،از غرب با استان بوشهر واز جنوب با استان هرمزگان همسايه است اين استان داراي 26 شهرستان ،76 بخش، 197 دهستان و78 شهر مي باشد.