قم

استان قم با وسعت 11240 کيلومتر مربع، بین مدار 34 درجه و 15 دقیقه تا 35 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا و 50 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه و 30 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ، در بخش مرکزی ایران قرار دارد. مساحت استان قم 6/8 % درصد کل مساحت کشور است.
این استان که تقريباً در مرکز ايران قرار دارد، از شمال به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب و جنوب غربی به استان مرکزي محدود است.

ميزان بارش ساليانه (ميلي متر)    4/146

ارتفاع از سطح دريا ( متر)             4/877

بخشی ازمحدوده استان قم به ويژه دهستان قم رود در محدوده پارک ملی كوير قرار دارد . قم به دليل داشتن مناطق و روستاهای متنوع در موقعيت های مختلف جغرافيايی دارای آب و هوای بيابانی و نيمه بيابانی است و آب و هوای روستاهای آن از كويری و بيابانی تا سرد و كوهستانی تغيير می كند و بر اساس همين تنوع اقليمی، موقعيت كشاورزی و پوشش گياهی آن نيز متفاوت شده است . گونه هاي كيليا ، سودا ، گز ، بادامک و پسته وحشی و گياهانی كه كاربرد دارويی و صنعتی دارند همچون خارشتر ، پيچک ، گراس ،‌ اشنان ،‌ اسپند ، شيرخشت و شيرين بيان در استان قم وجود دارند كه گونه هاي استان قم را تشكيل مي دهند .

اهالي قم از نژاد آريايي هستند و از برخي اقوام ايراني چون عرب ها ، ترك ها و بختياري ها در اين منطقه زندگي مي كنند . خانواده قمي متشكل از پدر ، مادر ، فرزندان و گاهي پدربزرگ و مادر بزرگ خانواده است . امروزه در مناطق شهري ؛ خانواده ها به صورت جمعي زندگي نمي كنند و فقط در مناطق روستايي و عشايري بافت خانواده ها هم چون گذشته بزرگ و دسته جمعي است. مراسم هاي سوگواري نيز به دو شيوه شخصي و مذهبي انجام مي گيرد و همان آداب كلي مرسوم در ايران در اين جا نيز حاكم است .