استادیوم های ورزشی خوزستان

آدرس   شماره تلفن
 اهواز – کیان آباد خیابان ۱۵ ۳۳۸۵۶۶۵
  اهواز – امانیه خیابان عارف بین منصفی و سقراط پلاک ۴۶  ۹-۳۳۳۳۳۲۸
اهواز – کیانپارس خیابان دوم غربی پلاک ۶۸  ۳۳۸۹۹۹۹
 آبادان فلکه فرمانداری آخر بهار ۱۲ ۴۴۲۴۱۱۷
خرمشهر – خیابان بهارستان جنب استادیوم  ۴۲۲۴۲۱۰
 دزفول بلوار مهریه بطرف میدان بار روبروی مهمانسرای جهانگردی  ۶۲۶۲۲۰۰
 دزفول – خیابان انقلاب خیابان نشاط – مرکز تلفن شهری امام خمینی  ۲۲۳۳۰۷۰
شوشتر – ترمینال جنب شرکت گاز  ۲۰۸۲۰
  بهبهان – خیابان طالقانی روبروی باشگاه تختی (تربیت بدنی ) مهمانسرا ۲۲۲۷۱۹۰

۲۲۲۵۵۶۷

  بهبهان – سایت اداری – روبروی دبیرستان جواهر بهبهانی ساختمان اداره مخابرات ۲۲۲۱۱۶۴