استادیوم ها و سالن های ورزشی زنجان

معرفی مکان نام رشته
توضیحات
زنجان کشتی _
زنجان فوتبال _
زنجان(همایون) چند منظوره تمرینی
زنجان رزمی- کشتی تمرینی
زنجان اسکواش _
زنجان دو میدانی معلولین _
زنجان دو میدانی تمرینی
زنجان اسکیت  _
زنجان تنیس  _
زنجان ژیمیناستیک  _
زنجان چند منظوره  _
زنجان بدنسازی  _
زنجان(ارمغانخانه) چند منظوره سر پوشیده
زنجان(نیک پی) چند منظوره  _
زنجان(نیک پی) فوتبال  _
زنجان(ارمغانخانه) فوتبال  _
زنجان کشتی  _
زنجان رزمی- کشتی تمرینی
زنجان اسکواش  _
زنجان دومیدانی تمرینی
زنجان دومیدانی معلولان  _
زنجان تنیس  _
زنجان(اسفنجین) چند منظوره تمرینی
زنجان فوتبال  _
زنجان بوکس تمرینی
زنجان فوتبال- دو میدانی در حال بازسازی
زنجان وزنه برداری تمرینی
زنجان شنا در حال باز سازی
زنجان کاراته تمرینی