رستوران های بیرجند

نام رستوران آدرس تلفن
تالار و رستوران جهانگردی انتهای خیابان ارتش ۲۲۲۲۳۲۰
تالار و رستوران خاوران انتهای خیابان ارتش ۲۲۲۲۴۹۰
 تالار و رستوران سرو ناز خیابان معلم – بین معلم  ۴۴۴۲۸۸۴
 تالار و رستوران قصر گل  انتهای خیابان معلم  ۲۲۲۲۲۱۱
 تالار و رستوران مدائن  ابتدای خیابان حکیم نزاری  ۲۲۲۴۴۹۵
 تالار و رستوران خانه معلم  خیابان معلم – چهارراه معلم  ۲۲۲۲۵۹۲
 تالار و رستوران سینا  شوکت آباد روبروی دانشگاه بیرجند ۲۲۱۲۲۲۶
 رستوران تهران  میدان امام- ابتدای خیابان ۱۷ شهریور  –