رستوران های بیرجند

نام رستوران آدرس تلفن
تالار و رستوران جهانگردي انتهای خیابان ارتش 2222320
تالار و رستوران خاوران انتهای خیابان ارتش 2222490
 تالار و رستوران سرو ناز خيابان معلم – بين معلم  4442884
 تالار و رستوران قصر گل  انتهای خیابان معلم  2222211
 تالار و رستوران مدائن  ابتداي خيابان حكيم نزاري  2224495
 تالار و رستوران خانه معلم  خيابان معلم – چهارراه معلم  2222592
 تالار و رستوران سینا  شوكت آباد روبروي دانشگاه بيرجند 2212226
 رستوران تهران  ميدان امام- ابتداي خيابان 17 شهريور  –