رستوران های یاسوج

نام رستوران   آدرس تلفن
رستوران پيتزاسراي شهر یاسوج -جمهوري اسلامي 2228690
رستوران 22بهمن دوگنبدان – پارسي 2224008
رستوران شيباني دوگنبدان-شهيدمدرس  2225450
رستوران بهار دوگنبدان- پارسي 2222148
رستوران گل یاسوج – زاگرس 2224799
رستوران شاطرعباس یاسوج – شهيدمنتظري 2221829