رستوران های یاسوج

نام رستوران   آدرس تلفن
رستوران پیتزاسرای شهر یاسوج -جمهوری اسلامی ۲۲۲۸۶۹۰
رستوران ۲۲بهمن دوگنبدان – پارسی ۲۲۲۴۰۰۸
رستوران شیبانی دوگنبدان-شهیدمدرس  ۲۲۲۵۴۵۰
رستوران بهار دوگنبدان- پارسی ۲۲۲۲۱۴۸
رستوران گل یاسوج – زاگرس ۲۲۲۴۷۹۹
رستوران شاطرعباس یاسوج – شهیدمنتظری ۲۲۲۱۸۲۹