سینما های گیلان

سینما

 نام نشانی
 ۲۲بهمن رشت
میرزا کوچک رشت، خ اعلم الهدی
سپیدرود رشت، خ اعلم الهدی
گلسرخ انزلی، خ مطهری
فجر رودسر، خ ۷۲تن
طلوع فومن، میدان آناهیتا
دریا آستارا، قنبر محله
آزادی لنگرود، خ امام خمینی(ره)