سينما هاي گيلان

سینما

 نام نشانی
 22بهمن رشت
ميرزا كوچك رشت، خ اعلم الهدي
سپيدرود رشت، خ اعلم الهدي
گلسرخ انزلي، خ مطهري
فجر رودسر، خ 72تن
طلوع فومن، ميدان آناهيتا
دریا آستارا، قنبر محله
آزادی لنگرود، خ امام خميني(ره)