سینما های تهران

۸۸۹۰۷۱۷۱ آدرس ولیعصر نبش زرتشت سینما آفریقا سینما
۳۳۷۹۸۸۷۳ میدان شهدا سینما میلاد
۳۳۱۲۴۷۱۸  – سینما ملت
میدان انقلاب سینما مرکزی
۷۷۵۰۳۳۸۲ میدان امام حسین سینما مراد
۳۳۹۰۸۲۴۵ خیابان لاله زار سینما مرجان
۷۷۴۱۰۹۸۲ سینما ماندانا سینما ماندانا
۷۸۱۰۰۳۶۷ خیابان گلستان  سینما گلستان
۸۸۷۱۸۷۱۳ سید جمال الدین اسد آبادی سینما گلریز
۳۳۹۰۳۱۲۱ خیابان لاله زارنو سینما کریستال
۸۸۷۲۸۲۶۶ سینما کانون سینما کانون
۶۶۸۸۵۰۴۷ خیابان سلسبیل سینما کارون
۶۶۴۰۸۳۲۱ طالقانی سینما قیام
۸۸۹۰۴۵۸۵ میدان ولیعصر سینما قدس
۶۶۴۶۳۲۶۹ میدان فلسطین سینما فلسطین
شریعتی- قلهک سینما فرهنگ
۵۵۳۸۵۲۳۵ میدان قزوین سینما فرخ
۸۸۸۲۹۷۸۵  – سینما فردوسی
۸۸۸۶۱۵۰۵ طالقانی سینما عصر جدید ۲
۸۸۸۶۱۵۰۵ طالقانی سینما عصر جدید۱
۷۷۵۰۷۷۷۷ دکتر شریعتی سینما صحرا
۵۵۶۴۳۷۳۸ جوادیه سینما شیرین
۳۳۱۱۴۴۹۴ خیابان لاله زار سینما شهرزاد
۸۸۷۱۷۶۲۸ شهید دکتر بهشتی سینما آزادی
۲۲۷۱۲۹۶۶ میدان تجریش سینما آستارا