سینما های زنجان

سینما قدس زنجان
خیابان امام تلفن : ۳۲۲۴۴۶۸

سینما یاسمن زنجان
خیابانامام تلفن : ۳۲۲۴۴۶۸

سینما بهمن زنجان
خ امام تلفن : ۳۲۲۷۵۹۴

سینما استقلال ابهر
ابهر میدان شهرداری تلفن: ۰۲۴۲۵۲۶۶۳۸