مراکر تفریحی فرهنگی همدان

سینماها

نام                                                 نشانی

سینما فلسطین                              میدان امام
سینما قدس                                   خیابان بوعلی
کانون                                             میدان بالاطاهر- جنب هتل باباطاهر
استادیوم ها و ورزشگاه ها

نام                                                نشانی

سعیدیه ( ملت )                             همدان-خیابان سعیدیه

کانون شطرنج                               همدان-خیابان سعیدیه

قدس                                            همدان-خیابان ورزش