مسافر خانه و مهمان پذیر های آذربایجان شرقی

نوع واحد ستاره واحد مجموع تعداد اتاق مجموع تعداد تخت استان شهرستان نشانی کامل واحد اقامتی شماره تلفن ثابت
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی جلفا
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی جلفا
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امین پلاک ۱۰۸۶ ۵۵۶۱۹۱۸
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز میدان ترمینال قدیم ۵۵۵۷۵۷۱
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی ۵۵۵۲۷۶۲
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی سردرود خیابان امام
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان راه آهن
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی مراغه خیابان شهید بهشتی ۲۲۳۸۲۳۹
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی بناب خیابان امام ۵۲۲۵۰۴
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی جلفا جلفا
مهمانپذیر ۱ ۰ ۰ آذربایجان شرقی کلیبر روستای آبش احمد
مهمانپذیر ۱ ۸ ۲۸ آذربایجان شرقی جلفا خیابان ولایت فقیه ۰۴۹۲۳۰۲-۳۱۶۹
مهمانپذیر ۳ ۸ ۲۳ آذربایجان شرقی نباب خیابان امام نرسیده به میدان امام
مهمانپذیر ۳ ۶ ۱۶ آذربایجان شرقی بستان آباد خیابان جمهوری ۰۴۲۴۲-۲۸۵۷
مهمانپذیر ۳ ۱۷ ۷۴ آذربایجان شرقی تبریز خسروشهر ۰۴۲۵۴-۲۵۸۰
مهمانپذیر ۳ ۵ ۱۹ آذربایجان شرقی جلفا میدان عاشورا خیابان پل چوبی ۰۴۹۲۳۰۲-۳۷۶۵
مهمانپذیر ۳ ۴ ۱۲ آذربایجان شرقی عجب شیر
مهمانپذیر ۳ ۹ ۲۴ آذربایجان شرقی اهر خیابان شریعتی نبش خیابان شهید آزاده
مهمانپذیر ۱ ۹ ۳۰ آذربایجان شرقی کلیبر خیابان معلم پائین تر ار پمپ بنزین
مهمانپذیر ۳ ۶ ۱۹ آذربایجان شرقی جلفا خیابان شهید چمران ۰۴۹۲۳۰۲-۲۳۳۷
مهمانپذیر ۳ ۸ ۲۹ آذربایجان شرقی میانه میدان دره خرمن خیابان شهید حمد مجدی ۲۴۴۹۰
مهمانپذیر ۲ ۱۲ ۳۳ آذربایجان شرقی میانه خیابان امام خمینی بالاتر از مسجد ابوالفضل
مهمانپذیر ۲ ۱۲ ۴۰ آذربایجان شرقی بستان آباد جاده ترانزیت نرده به میدان نماز ۰۴۲۴۲-۲۳۶۶
مهمانپذیر ۲ ۹ ۲۱ آذربایجان شرقی مراغه خیابان راه آهن نرسیده به میدان مصلی ۰۴۲۱-۲۲۲۲۹۴
مهمانپذیر ۳ ۱۰ ۲۴ آذربایجان شرقی مراغه خیابان امام خمینی روبروی نیروی انتظامی ۰۴۲۱-۳۲۵۰۳۳۰
مهمانپذیر ۳ ۷ ۲۲ آذربایجان شرقی مراغه خیابان راه آهن
مهمانپذیر ۳ ۶ ۱۶ آذربایجان شرقی مراغه خیابان کاشانی میدان قطب
مهمانپذیر ۳ ۴ ۱۸ آذربایجان شرقی مراغه خیابان کاشانی
مهمانپذیر ۲ ۱۷ ۵۶ آذربایجان شرقی مراغه
مهمانپذیر ۳ ۱۱ ۲۴ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی کوچه میار میار ۰۴۱۱-۵۵۴۰۰۱۰
مهمانپذیر ۳ ۹ ۲۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی کوچه شیخ رضا ۰۴۱۱-۵۵۶۸۷۴۳
مهمانپذیر ۳ ۱۵ ۳۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی چهارراه هفتم تیر ۰۴۱۱-۵۵۵۲۰۹۹
مهمانپذیر ۱ ۷۰ ۱۸۷ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی روبروی خیابان خاقانی ۰۴۱۱-۵۵۶۳۷۶۰
مهمانپذیر ۲ ۲۲ ۵۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی نرسیده به چهاراه بهشتی ۰۴۱۱-۵۲۶۱۸۱۷
مهمانپذیر ۳ ۱۹ ۴۵ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی روبروی سینما آزادی ۰۴۱۱-۵۵۵۲۰۹۷
مهمانپذیر ۲ ۲۲ ۵۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی نرسیده به باغ گلستان ۰۴۱۱-۵۵۳۷۱۳۹
مهمانپذیر ۲ ۱۲ ۳۴ آذربایجان شرقی تبریز خیابان محققی روبروی ترمینال پلاک ۱۱۵۸ ۰۴۱۱-۵۵۴۰۰۰۸
مهمانپذیر ۳ ۷ ۲۴ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امینی کوچه ناصح پلاک ۵۲ ۰۴۱۱-۵۵۳۹۹۹۱
مهمانپذیر ۲ ۱۸ ۵۶ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امینی روبروی ترمینال قدیم ۰۴۱۱-۵۵۶۶۸۲۸
مهمانپذیر ۳ ۲۶ ۷۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امین کوچه مهران ۰۴۱۱-۵۵۵۸۱۵۷
مهمانپذیر ۲ ۲۴ ۷۴ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی روبروی مصلی ۰۴۱۱-۵۵۵۲۵۸۴
مهمانپذیر ۲ ۱۹ ۵۹ آذربایجان شرقی تبریز میدان ساعت روبروی پمپ بنزین ۰۴۱۱-۵۵۴۱۷۴۴
مهمانپذیر ۳ ۱۷ ۵۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی بالاتر از محققی ۰۴۱۱-۵۵۳۹۹۸۱
مهمانپذیر ۳ ۱۳ ۴۴ آذربایجان شرقی تبریز فلکه ترمینال قدیم خیابان خرمشهر ۰۴۱۱-۵۵۵۷۰۵۲
مهمانپذیر ۱ ۴۰ ۸۲ آذربایجان شرقی تبریز جنب مصلی کوچه ارک ۰۴۱۱-۵۵۵۰۷۲۷
مهمانپذیر ۲ ۲۶ ۹۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امینی روبروی ترمینال قدیم ۵۵۶۳۳۲۲
مهمانپذیر ۳ ۱۹ ۶۲ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی ۰۴۱۱-۵۵۳۹۹۹۵
مهمانپذیر ۲ ۳۰ ۹۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی جنب پاساژ فردوسی ۰۴۱۱-۵۵۵۲۷۵۸
مهمانپذیر ۲ ۲۱ ۶۵ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی روبروی پاساژ فردوسی ۰۴۱۱-۵۵۵۲۷۶۳
مهمانپذیر ۳ ۱۳ ۳۶ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی کوچه میار میار ۰۴۱۱-۵۵۴۰۰۱۲
مهمانپذیر ۱ ۳۷ ۹۲ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی نرسیده به خیابان تربیت ۰۴۱۱-۵۵۳۸۰۲۹
مهمانپذیر ۳ ۲۳ ۶۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی روبروی خیابان محققی ۰۴۱۱-۵۵۵۴۲۶۲
مهمانپذیر ۲ ۳۹ ۱۱۷ آذربایجان شرقی تبریز خیابان فردوسی نرسیده به خیابان تربیت ۰۴۱۱-۵۵۴۰۰۱۳
مهمانپذیر ۳ ۱۷ ۵۱ آذربایجان شرقی تبریز خیابان راه آهن چهارراه قونقا ۰۴۱۱-۵۵۶۸۸۵۰
مهمانپذیر ۲ ۲۳ ۵۶ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی میدان باغ گلستان ۰۴۱۱-۵۵۵۶۴۰۳
مهمانپذیر ۲ ۲۲ ۶۲ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امینی روبروی ترمینال قدیم ۰۴۱۱-۵۵۶۱۹۱۸
مهمانپذیر ۲ ۲۹ ۶۰ آذربایجان شرقی تبریز خیابان امینی پشت بازار پلاک ۲۱۸۵ ۰۴۱۱-۵۵۵۸۶۶۱
مهمانپذیر ۳ ۱۳ ۴۶ آذربایجان شرقی تبریز خیابان محققی کوچه مهران ۰۴۱۱-۵۵۵۷۴۴۹