مهمانپذیر های مازندران

     مشخصات مهمانپذیر های استان مازندران

ردیف   نام واحد   ستاره   کد مدیر/ بهره بردار تعداد اتاق تعداد
تخت  
نشانی تلفن
۱   آذربایجان   ۱   ۶۵۱۳۰/۲  حسن رنجکش ۱۷ ۷۰ کلاردشت-خ
سردار جنگل
۲۶۲۲۶۷۶-۰۱۹۲
۲   ارجمندی  ۱ ۶۵۰۵۹/۲  منصور ارجمندی   ۱۵ ۴۵ قائمشهر- خ ساری ۲۲۲۲۸۴۵-۰۱۲۳
۳    ایران    ۱ ۶۵۰۴۲/۲     اقدس نظری ۲۴  ۱۰۷ تنکابن-بعد از
پمپ بنزین
۴۲۷۲۷۸۵-۰۱۹۲
۴ بابل  ۲ ۶۵۰۷۶/۲ میر طاهری ۲۰  ۵۷ بابل- خ ۱۷ شهریور ۲۲۲۲۳۵۰-۰۱۱۱
۵ بهار نو  ۱   ۶۵۰۷۷/۲ رضا حسنی گنجی ۱۵ ۴۸ بابل- خ ۱۷ شهریور ۲۲۲۷۱۵۷-۰۱۱۱
۶   پاپلی ۲ ۶۵۰۶۲/۲   رمضان
محمد تبار
  ۱۶  ۴۹    بابل- میدان ۱۷ شهریور ۲۲۲۴۷۱۹-۰۱۱۱
۷ تجن  ۳ ۶۵۰۳۳/۲  محمد حبیبی ساروی ۱۹ ۵۱ ساری- کمربندی تجن ۳۲۵۱۷۹۱-۰۱۵۱
۸ توکل (چ) ۱ ۶۵۰۸۷/۲  اسماعیل خباز ۱۷ ۵۱ چالوس- خ شهید بهشتی ۲۲۲۲۱۵۷-۰۱۹۱
۹ توکل(س) ۲ ۶۵۰۳۰/۲ سید حسن هاشمی   ۱۷ ۵۸    ساری- میدان ساعت ۳۲۴۲۴۹۳ – ۰۱۲۱
۱۰ تهران  ۱ ۶۵۰۷۱/۲ محمد مهدی عمرانی    ۱۳  ۴۲   آمل- خ شهید بهشتی ۲۲۲۴۵۳۴-۰۱۲۱
۱۱ خزر  ۱ ۶۵۰۷۳/۲ علیرضا شیرزاد ۱۶ ۴۲ ساری-خ جمهوری ۲۲۲۷۲۳۱-۰۱۵۱
۱۲ درخشان ۱    ۶۵۰۷۸/۲ هاشم زاده   ۸  ۲۴ ساری- خیابان مدرس ۳۲۴۵۵۳۳-۰۱۵۱
۱۳  سارویه  ۲ ۶۵۰۳۲/۲ محمود نادری ۲۸  ۸۷ ساری- روبروی پمپ بنزین ۳۲۴۵۶۰۰-۰۱۵۱
۱۴ سرچشمه
لاریجان
 ۲ ۶۵۰/۲ محمد محمدی ۱۹  ۸۸ آمل- لاریجان سرچشمه    ۳۳۶۲۱۲۳- ۰۱۲۲
۱۵ طوفان   ۱   ۶۵ /۲   سید محمود حسینی   ۱۹   ۶۱   چالوس- هچیرود   ۲۲۲۳۵۲۸-۰۱۲۱
۱۶    فرهنگ   ۲    ۶۵۰۷۲/۲  سیف ا… عمرانی  ۱۵   ۴۸    آمل- خ ۱۷ شهریور   ۲۲۲۳۵۲۸-۰۱۲۱
۱۷   کیان  ۱  ۶۵۰۷۴/۲    پیمان کیان ۱۲  ۳۴   چالوس-خ امام خمینی  ۲۲۲۲۸۰۰-۰۱۹۱
۱۸    ولیعصر(س)   ۳  ۶۵۰۳۱/۲  مرتضی حدادیان   ۲۵  ۶۵  ساری-بلوار خزر  ۳۲۴۵۴۷۶ -۰۱۵۱
۱۹   ولیعصر
(کیاکلا)
  ۲    ۶۵/۲    محمدی   ۹  ۱۹    کیاکلا     ۰۹۱۱۱۲۸۴۱۰۹