مهمانپذیر های گرگان

نام درجه   نشانی  تلفن
توریست   ۲ گرگان-ابتدای بلوار جرجان ۳۳۵۳۷۹۷
۰۹۱۱۱۷۱۷۸۳۰
۰۹۱۱۳۷۵۹۹۷۴ آهنی
بنفشه   ۲ گرگان-خیابان شهید بهشتی جنب مخابرات ۲۲۲۴۶۴۷
۰۹۱۱۲۷۰۲۳۶۸
رازی   ۲ گرگان- میدان وحدت پشت بازار امام ۲۲۲۴۶۱۳
۰۹۳۵۵۰۸۲۵۱
۰۹۱۱۳۷۱۳۳۴۵
پارس   ۲ گرگان-میدان شهرداری پشت بازار امام ۲۲۲۹۵۵۰
۰۹۱۲۷۶۴۰۱۱۷
۶۶۲۳۱۴۹
زرندی   ۲ علی آباد-خیابان امام ر ضا ا نتهای بلوار
۰۹۱۱۲۷۱۱۶۷۹
۶۲۲۹۲۲۹
۰۹۱۱۱۷۶۷۸۱۶
۰۹۱۱۱۷۰۰۴۳۳
گلستان   ۱ مینودشت-خیابان سی متری الغدیر