پانسیون های مازندران

مشخصات پانسیون های استان مازندران


ردیف
واحد    سال تاسیس نام بهره بردار   تلفن همراه  نام مدیر  تعداد
کل
اتاق
تعداد
کل
تخت
آدرس و تلفن
نام درجه سال بهره برداری 
 ۱ شکوه  ۸۸/۱۱/۵ صغری رازقی  ۱۲ ۴۸  ساری – خیابان نهضت-نبش کوچه میثاق
۰۱۵۱۲۲۶۳۶۹۰
 ۲   مهر  ۸۵/۹/۲۰  مریم
تشرعی
 ۱۳  ۳۴  ساری  کمربندی غربی-جنب اداره کل تعاون سابق
۰۱۵۱۳۲۵۱۱۳۲
 ۳  امین  ۸۸/۶/۱۷ صمد
نوری
 ۷  ۲۸  ساری-خیابان ملت-جنب حسینیه ارشاد
۰۱۵۱۲۲۶۱۴۰۸
 ۴  نرگس  ۸۹/۴/۳۱ رضا
گــلی
 ۸  ۴۲  ساری-بلوار طالقانی
۰۱۵۱۳۲۵۱۰۹۰