کتابخانه های اهواز

نام کتابخانه      آدرس  تلفن
کتابخانه آيت اله بهشتي اهواز -بزرگراه بهبهاني 2220032
کتابخانه آيت اله جزايري اهواز -امام خميني  2216447
کتابخانه حضرت فاطمه زهرا س اهواز -آزادگان 2213465
کتابخانه شهداي زرگان اهواز -زرگان 4463099
کتابخانه شهيدباهنر اهواز -انقلاب 3770066

3784001

کتابخانه شهيددستغيب اهواز -سپيدار  2271318
کتابخانه شهيدرجائي اهواز – کوي تختي 3332905
کتابخانه شهيدمطهري اهواز – شهيدباهنر 2272047
کتابخانه شهيدمفتح اهواز -400دستگاه 2249310
4451887
کتابخانه کوثر پيچ استاديوم اهواز – پيچ استاديوم 3362040
کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيدچمران اهواز – گلستان 3332066
کتابخانه مسجدجامع غفاري اهواز – غفاري 2222264
کتابخانه ولايت کوي سعدي اهواز – کوي سعدي 3346140
کتابخانه امام جعفرصادق ع اندیمشک -يساري  4235349
کتابخانه باقرالعللوم کوي رسالتاندیمشک 4233774
کتابخانه شهيدبهشتي اميديه 3226001
کتابخانه شهيددستغيب ایذه – بزرگراه انقلاب 5222097
کتابخانه شهيدمصطفي خميني باغ ملک – امامت 4223077
کتابخانه رودبند دزفول – فتح المبين 2244472