کتابخانه های اهواز

نام کتابخانه      آدرس  تلفن
کتابخانه آیت اله بهشتی اهواز -بزرگراه بهبهانی ۲۲۲۰۰۳۲
کتابخانه آیت اله جزایری اهواز -امام خمینی  ۲۲۱۶۴۴۷
کتابخانه حضرت فاطمه زهرا س اهواز -آزادگان ۲۲۱۳۴۶۵
کتابخانه شهدای زرگان اهواز -زرگان ۴۴۶۳۰۹۹
کتابخانه شهیدباهنر اهواز -انقلاب ۳۷۷۰۰۶۶

۳۷۸۴۰۰۱

کتابخانه شهیددستغیب اهواز -سپیدار  ۲۲۷۱۳۱۸
کتابخانه شهیدرجائی اهواز – کوی تختی ۳۳۳۲۹۰۵
کتابخانه شهیدمطهری اهواز – شهیدباهنر ۲۲۷۲۰۴۷
کتابخانه شهیدمفتح اهواز -۴۰۰دستگاه ۲۲۴۹۳۱۰
۴۴۵۱۸۸۷
کتابخانه کوثر پیچ استادیوم اهواز – پیچ استادیوم ۳۳۶۲۰۴۰
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهیدچمران اهواز – گلستان ۳۳۳۲۰۶۶
کتابخانه مسجدجامع غفاری اهواز – غفاری ۲۲۲۲۲۶۴
کتابخانه ولایت کوی سعدی اهواز – کوی سعدی ۳۳۴۶۱۴۰
کتابخانه امام جعفرصادق ع اندیمشک -یساری  ۴۲۳۵۳۴۹
کتابخانه باقرالعللوم کوی رسالتاندیمشک ۴۲۳۳۷۷۴
کتابخانه شهیدبهشتی امیدیه ۳۲۲۶۰۰۱
کتابخانه شهیددستغیب ایذه – بزرگراه انقلاب ۵۲۲۲۰۹۷
کتابخانه شهیدمصطفی خمینی باغ ملک – امامت ۴۲۲۳۰۷۷
کتابخانه رودبند دزفول – فتح المبین ۲۲۴۴۴۷۲