کتابخانه های تهران

کتابخانه آفتاب
منطقه: جنوب
تلفن: 55411406
تلفن ارتباطات مردمی: 55419057
سرپرست: جناب آقاي مسلم اسماعيلي
پست الکترونیکی: noun@noun.com
وب سایت:
آدرس: بزرگراه شهيد نواب صفوي – خ كميل شرقي – فرهنگسراي انقلاب
کتابخانه آفتابگردان
منطقه: جنوب
تلفن: 9-55419057
تلفن ارتباطات مردمی: 9-55419057
سرپرست: سركار خانم فريبا مقيمان صنوبري
پست الکترونیکی: kaftabgardan@farhangsara.org
وب سایت:
آدرس: خ كميل – تقاطع نواب صفوي – فرهنگسراي انقلاب
کتابخانه آیت الله طالقانی
منطقه: شرق
تلفن: 77532037
تلفن ارتباطات مردمی: 77532037
سرپرست: خانم خلجي
پست الکترونیکی: not@asined.org
وب سایت:
آدرس: خيابان انقلاب – پيچ شميران – خيابان تنكابن (شبانه روزي)
کتابخانه ابن سینا
منطقه: شرق
تلفن: 33343560
تلفن ارتباطات مردمی: 33343560
سرپرست: سرکار خانم فاطمه هاشمی
پست الکترونیکی: KEbnsina@farhangsara.org
وب سایت:
آدرس: خ پیروزی – میدان چهار صد دستگاه
کتابخانه ابيانه
منطقه:  شرق
تلفن: 33171785
تلفن ارتباطات مردمی: 33171785
سرپرست: خانم عربی
پست الکترونیکی: lib5562@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: بزرگراه شهيد محلاتي ، خيابان شهيد مخبر (عارف شمالي ) پارك ابيانه