کتابخانه های تهران

کتابخانه آفتاب
منطقه: جنوب
تلفن: ۵۵۴۱۱۴۰۶
تلفن ارتباطات مردمی: ۵۵۴۱۹۰۵۷
سرپرست: جناب آقای مسلم اسماعیلی
پست الکترونیکی: noun@noun.com
وب سایت:
آدرس: بزرگراه شهید نواب صفوی – خ کمیل شرقی – فرهنگسرای انقلاب
کتابخانه آفتابگردان
منطقه: جنوب
تلفن: ۹-۵۵۴۱۹۰۵۷
تلفن ارتباطات مردمی: ۹-۵۵۴۱۹۰۵۷
سرپرست: سرکار خانم فریبا مقیمان صنوبری
پست الکترونیکی: kaftabgardan@farhangsara.org
وب سایت:
آدرس: خ کمیل – تقاطع نواب صفوی – فرهنگسرای انقلاب
کتابخانه آیت الله طالقانی
منطقه: شرق
تلفن: ۷۷۵۳۲۰۳۷
تلفن ارتباطات مردمی: ۷۷۵۳۲۰۳۷
سرپرست: خانم خلجی
پست الکترونیکی: not@asined.org
وب سایت:
آدرس: خیابان انقلاب – پیچ شمیران – خیابان تنکابن (شبانه روزی)
کتابخانه ابن سینا
منطقه: شرق
تلفن: ۳۳۳۴۳۵۶۰
تلفن ارتباطات مردمی: ۳۳۳۴۳۵۶۰
سرپرست: سرکار خانم فاطمه هاشمی
پست الکترونیکی: KEbnsina@farhangsara.org
وب سایت:
آدرس: خ پیروزی – میدان چهار صد دستگاه
کتابخانه ابیانه
منطقه:  شرق
تلفن: ۳۳۱۷۱۷۸۵
تلفن ارتباطات مردمی: ۳۳۱۷۱۷۸۵
سرپرست: خانم عربی
پست الکترونیکی: lib5562@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: بزرگراه شهید محلاتی ، خیابان شهید مخبر (عارف شمالی ) پارک ابیانه