تقویم ایرانی

قویم رسمی ایرانی بر اساس سال شمسی و ماههای ایرانی تنظیم می شود. ۲۱ مارس مصادف با اول فروردین ماه، آغاز سال نو ایرانی است. تقویم قمری نیز بطور رسمی در ایران اعلام می شود. سال قمری ۱۰ روز کمتر از سال شمسی است و لذا روزهای انجام مراسم مذهبی، که بر اساس تقویم قمری تنظیم می شود، هر سال با سال قبل و بعد متفاوت می شود. بنابراین برای آگاهی جهانگردان توصیه می شود زمان مناسب سفر خود را با آژانس مربوطه تنظیم کنند. به ویژه آنکه ایرانیان مسلمان در ماه رمضان روزه دارند و در ماه محرم عزادار، لذا فعالیتهای روزمره و جاری را تحت تاثیر قرار می دهند و برخی از روزهای این دو ماه نیز تعطیل عمومی است.
جمعه روز تعطیل رسمی میباشد.