دین و فرهنگ

ایران برخاستگاه آیین زرتشت، یکی از دین های بزرگ جهان است. هم اکنون دین رسمی ایران بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی، اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است. حدود ۹۹/۵۶ درصد مردم مسلمان هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین های زرتشتی، مسیحی و کلیمی به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آنها می توانند مانند مسلمانان با حقوق یکسان در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شرکت کنند.