حمامی قديمی است از دوره قجر در روستای قسلان قروه به فاصله 10 کيلومتری از قروه و شرق سريش آباد. طرحهای معماری داخلی حمام، کاشيکاريها و ديگر قسمتها قابل توجه می باشند. با توجه به اينکه يک امامزاده و نيز چشمه آبمعدنی باباگرگر در اين منطقه واقع هستند لذا از نظر توريستی بسيار مورد توجه می باشد.