حمامی قدیمی است از دوره قجر در روستای قسلان قروه به فاصله ۱۰ کیلومتری از قروه و شرق سریش آباد. طرحهای معماری داخلی حمام، کاشیکاریها و دیگر قسمتها قابل توجه می باشند. با توجه به اینکه یک امامزاده و نیز چشمه آبمعدنی باباگرگر در این منطقه واقع هستند لذا از نظر توریستی بسیار مورد توجه می باشد.