سوغات فارس

سوغات این منطقه در زمینه ی صنایع دستی بسيار پررونق است و خاتم كاری، منبت کاری، معرق کاری، قالی بافی، پارچه بافی، نقره كاری، مسگری، دست بافی و بافت گليم های زيبا از مهم ترين صنايع دستی این منطقه به شمار می روند که گردشگران از آنها به عنوان بهترین سوغات استفاده می کنند