سوغات کرمانشاه

سوغات

بيش‌تر توليدات هنرهاي سنتي از جمله گليم، موج، سجاده، ظروف قلم‌زني شده،‌ چاقو كرند، نمد، گيوه و هم‌چنين خوراكي‌هايي چون نان شكري، نان برنجي، نان خرمايي و روغن حيواني از سوغاتي‌هاي استان كرمانشاه است.