شهرستان نور

نور در گذشته به سولده معروف بود و ازقدیمی ترین شهرهای مازندران غربی است. وجه تسمیه نور منتصب به رود نور است که به دلیل زلالی آب و اتعکاس نور درآن به این نام خوانده شده است.
شهر نور در زمانهای گذشته به سبب موقعیت طبیعی و سوق الجیشی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، وجود قلاع و استحکامات متعدد در این منطقه وکجور، مبین این ادعا است. نور امروزی شهری زیبا و توسعه یافته است.
مراکز دیدنی و تاریخی
•    کاخ تمیشان
•    خانه نیما یوشیج
•    قلعه بلده
•    آبشارسواسره
•    غارپیرزن خالی
•    پارک جنگلی نور