شهرستان نور

نور در گذشته به سولده معروف بود و ازقديمي ترين شهرهاي مازندران غربي است. وجه تسمية نور منتصب به رود نور است كه به دليل زلالي آب و اتعكاس نور درآن به اين نام خوانده شده است.
شهر نور در زمانهاي گذشته به سبب موقعيت طبيعي و سوق الجيشي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، وجود قلاع و استحكامات متعدد در اين منطقه وكجور، مبين اين ادعا است. نور امروزي شهري زيبا و توسعه يافته است.
مراكز ديدني و تاريخي
•    كاخ تميشان
•    خانه نيما يوشيج
•    قلعه بلده
•    آبشارسواسره
•    غارپيرزن خالي
•    پارك جنگلي نور