شهرستان های سمنان

سمنان: سمنان‌ در فاصله‌ ۲۲۱ کیلومتری‌ تهران بر سر راه‌ خراسان واقع‌ شده‌ است‌. این‌ شهر محل‌ رفت‌ و آمد اقوام ‌مختلف‌ بوده و در کتب‌ تاریخی‌ نیز به‌ کرات‌ از آن‌ نام‌ برده‌ شده‌ است. در آغاز قرن‌ چهارم‌ هجری‌ سمنان‌ جزو قلمرو آل‌ زیار بود که بعد از انقراض‌ این‌ سلسله‌ به‌ تصرف‌ آل‌ بویه‌ درآمد. در آن‌ دوره‌ شهرهای‌ قومس‌ جزو منطقه ‌دیلم‌ به‌ شمار می‌آمد. در سال‌ ۴۲۷ ه.ق‌ ترکان‌ غز خرابی‌های‌ زیادی‌ به‌ شهر وارد ساختند. سمنان‌ در سال‌ ۶۱۸ ه.ق‌ در اثر حمله‌ مغولان‌ ویران‌ گردید ولی‌ در دوره‌های‌ بعد، از جمله‌ در دوره‌ صفوی‌ و قاجار آبادانی‌هایی‌ در آن ‌صورت‌ گرفت‌ که آثار متعددی‌ از آن‌ دوره‌ها برجای مانده‌ است‌. سمنان‌ امروزی‌ آباد و زیباست‌.
شاهرود: شاهرود تا تهران‌ ۴۰۰ کیلومتر فاصله‌ دارد. در قسمت‌ شمالی‌ آن‌ سلسله‌ جبال‌ البرز و در قسمت‌ جنوبی ‌آن‌ کویر نمک قرار گرفته‌ است‌. رود تاش‌ از این‌ شهر می‌گذرد و به‌ کویر منتهی‌ می‌شود. آب‌ و هوای‌ آن‌ در نواحی‌کوهستانی‌ سرد و در سایر مناطق‌ نسبتاً معتدل‌ است‌. بسطام و میامی و کلاته خیج از روستاهای توابع شاهرود هستند.
دامغان‌: دامغان‌ در فاصله‌ ۳۳۵ کیلومتری‌ تهران واقع‌ شده‌ است‌.نواحی‌ شمالی‌ آن‌ را کوهستان‌های‌ البرز مرکزی‌ و بقیه‌ قلمرو آن‌ را بیابان‌ و کویر در برگرفته‌ است‌. دامغان‌ در معرض‌ بادهای‌ شدید غبار آلود شمالی‌ است. آب‌ و هوای‌ آن‌ در نواحی‌ کوهستانی‌ معتدل‌ و در نواحی‌ کویری‌ گرم‌ است‌ دامغان‌ از شهرهای‌ قدیمی‌ ایران‌ است. ‌
گرمسار: گرمسار تا تهران ۱۰۷ کیلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ واقع‌ شده‌ است‌، روستاهای‌ این‌ شهرستان‌ از ریزابه‌های‌ حبله‌ رود مشروب‌ می‌شوند.

مهدیشهر (شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد).

سرخه، مُجن، ‌بیارجمند نیز از دیگر روستاهای این استان می باشند.