صنایع دستی لرستان

صنایع دستی رایج لرستان :به سه نوع عشایری ، روستایی و شهری قابل تقسیم است .

صنایع دستی عشایر : سیاه چادر ، چیت ، قالی و گلیم

صنایع دستی روستایی : قالی ، گلیم ، رنگرزی و جاجیم بافی

صنایع دستی شهری : خراطی ، ورشوسازی ، قالی بافی و گلیم بافی

صنایع دستی بومی لرستان :. فرش بافی ، ورشو سازی ، گلیم بافی ، قلمزنی روی ورشو ، جاجیم بافی ، خراطی چوب ، نمد مالی ، ساخت و قلم زنی مصنوعات ورشویی ، سیاه چادر بافی ، گیوه دوزی و گیوه بافی