صنايع دستي لرستان

صنایع دستی رایج لرستان :به سه نوع عشايري ، روستايي و شهري قابل تقسیم است .

صنايع دستي عشاير : سياه چادر ، چيت ، قالي و گليم

صنايع دستي روستايي : قالي ، گليم ، رنگرزي و جاجيم بافي

صنايع دستي شهري : خراطي ، ورشوسازي ، قالي بافي و گليم بافي

صنایع دستی بومی لرستان :. فرش بافی ، ورشو سازی ، گلیم بافی ، قلمزنی روی ورشو ، جاجیم بافی ، خراطی چوب ، نمد مالی ، ساخت و قلم زنی مصنوعات ورشویی ، سیاه چادر بافی ، گیوه دوزی و گیوه بافی