این دژ در شهرستان کوهدشت ودر بخش رومشگان  واقع شده و تماماً از سنگ ساخته شده است . سبک و نوع طاق آن با سایر آثار موجود در استان متفاوت است سنگهای بکارگرفته شده در این بنا  بصورت حجاری شده و قلوه سنگ می باشد . دمورگان  این اثر را از آثار دوره ایلامی می داند اما بنا بیشتر خصوصیات معماری ساسانی را دارد . بیشتر قسمتهای آن در زیر خاک مدفون است .
به احتمال زیاد در قسمت جنوبی آن آتشکده ای وجود داشته است