مدرسه و مسجد عمادالدوله که قسمتی از آن مدرسه و حوزه علمی امام صادق در بازار زرگران کرمانشاه و ورودی کوی نان برنجی پزان است
درب چوبی زیبای این بنا و کاشی کاری های آن دیدنی است