مشاهیر گلستان

دوره حکومت های متقارن : (در قرن ۳و۴ ه . ق)
محمد بن حسین بن معاذ استرآبادی (استاد علم وحدیث )، عثمان بن سعید ابوبکر استرآبادی ( استاد علم وحدیث )، عبدالقاهر بن عبدالرحمن گرگانی ( ۴۷۴ ه . ق )، ( پدر علم معانی و بیان و صاحب کتب اسرارالبلاغه، دلائل الاعجاز و جرجانیه )، ابوسعید عبدالرحمن استرآبادی مولف کتاب « تاریخ شهر استرآباد »، زین العابدین –ابوالفضائل اسمعیل بن حسن گرگانی صاحب کتاب « اغراض الطبیه والمباحث العلمیه »، ابوسلیک گرگانی (شاعر وموسیقیدان )، ابواحمدابو عبدلله گرگانی ( صاحب کتاب علی الحدی، الانتصار، ابوبکر صولی شطرنجی گرگانی ( صاحب کتاب الوزراء و الاوراق ) .

دوره سلجوقی :
ابوعبدلله محمد بن یحیی بن مهدی( فقیه حنفی و صاحب آثارترجیع المذهب ابی حنیفی، القول المنصور) ابواحمد محمد بن علی بن عبدک گرگانی (متکلم و صاحب کتب الردعلی اسماعیلیه، التفسیر شرح جامع صغیر )، ابو روح محمد بن منصور بن ابو عبدلله گرگانی ( چشم پزشک و صاحب رساله نورالعین ) شهمردان بن الخیر رازی  استاد نجوم  و ریاضی و صاحب کتاب نزهت نامه علائی، فخرالدین اسعد گرگانی ( صاحب ویس ورامین نخستین منظومه عشقی در تاریخ ادبیات ایران ).

دوره خوارزمشاهیان :
سید زین الدین ابوابراهیم گرگانی ( استاد علم پزشکی و صاحب کتاب ذخیره خوارزمشاهی، خفی علایی، اغراض ).

 دوره ایلخانان مغول :

علی جرجانی ( استاد موسیقی )، رضی الدین استرآبادی ( استاد علم و نجوم و صاحب کتاب نحو الکافیه و شرح الشافیه )، امیرناصرالدین یحیی بن مجد الدین محمد جرجانی ( صاحب کتاب سلجوق نامه )، حسن بن علی بن محمدبن علی بن حسن طبری استرآبادی ( صاحب کتاب کامل بهایی و کتب تهفه البرار ، هدیه اخبار و …).

 دوره تیموریان:
رکن الدین استرآبادی ( منجم )،   شمس الدین محمدبن شریف گرگانی  (  استاد   منطق  و فلسفه )   ابن حسام استرآبادی ( شاعر )، علی بن محمد السید الشریف گرگانی ( صاحب ۵۰ کتاب از جمله تالیفات جرجانی،  رساله الوجود، شروح ، حاشیه بر شرح رضی و … )،  فضل الله نصیحی استرآبادی  ( استاد فلسفه)، عزیز الدین اردشیر استرآبادی ( شاعرو صاحب اثر بزم و رزم )، سیدالحقی  استرآبادی ( فیلسوف و شاعر و صاحب کتب تراب نامه ، بشارت نامه ، اشاره نامه )، مولانا نظام الدین استرآبادی ( قصیده گوی و صاحب کتاب بلقیس و سلیمان )، مولانا  فصیح الدین صاحب دارا استرآبادی (  استاد شطرنج  و قصیده و معما ).

 دوره صفویه :

ملا رضای استرآبادی ( فقیه و صاحب شرح مفاتیح )، شیخ احمد نسیم استرآبادی ( عارف و صاحب کتاب دیوان نسیمی ) هندوشاه استرآبادی ( صاحب کتاب تاریخ فرشته )، میرزا ابوالقاسم حسینی موسوی فندرسکی استرآبادی ( استاد فلسفه، علوم عقلی و صلحب کتب رساله” الصناعیه و شرح کتاب المهاره” )، ملا احمد استرآبادی ( ساقی نامه )، میر محمد باقر داماد استرآبادی ( معروف به معلم ثالث و صاحب کتب صراط المستقیم، ایقاضات، تقدیم الایمان و … )، محمدبن علی بن ابراهیم استرآبادی ( صاحب کتاب رجال کبیر ).

افشاریه : میرزا مهدی خان استرآبادی ( منشی الممالک و صاحب کتاب جهانگشای نادری و منشات ).

 قاجاریه : جعفر استرآبادی حائز رازی ( صاحب کتب رئیس الواعظین، رئیس الزاهدین، شفاء الصدور و… ) محمدصالح برهان استرآبادی ( مولف تذکره استرآباد و گرگان)، میرزاآقامحمدعلی گرگانی ( موسیقیدان ).