مشاهیر زنجان

معزالدين زنجاني
معزالدين عبدالوهاب بن عمادالدين ابراهيم بن عبدالوهاب زنجاني دانشمند ومنجوم در سده هفتم هـ . ق مي‌زيسته و در سال 654 هجري قمري، كتاب خود درباره اسطرلاب به نام نزهه‌الحجاليه را به استادش جمال‌الدين ظهير‌الاسلام محمدبن محموديه هديه كره است.

ابوالحسن علي بن هارون زنجاني
گروه دانشنامه‌نويس (اخوان الصفا) متعلق به جمعيني پنهاني كه در سده چهارم هـ . ق در بصره فعاليت داشت. چنين پيداست كه بيشتر اعضاي اين گروه را انديشمندان ايراني تشكيل داده‌اند. نام پنج تن از اين گروه كه شناخته شده‌اند عبارت بوده از: ابوسليمان محمد مشير بستي مقدسي، محمد بن احمد نهوجوري، ابوالحسن عل بن هارون زنجاني، عوض و زيدبن رفاعه. اخوان الصفا رشته رسالاتي در 52 باب نوشتند و در آن دانش زمان درباب مسائل الهي و طبيعي مثل هندسه، حسب، نجوم موسيقي، زيست‌شناسي، مكانيك و فيزيك و شيمي و فلسفه را گرد آورند.

حكيم هيدجي
حكيم هيدجي شاعر نامي ترك زبان، در مزيد هيدج، دشتي وسيع و پهناور با افقي روشن و هواي دلپذير به دنيا آمد، او در وصف زادگاهش چنين مي‌سرايد.
صفاي صفحه شيراز گر چه مشهور است        هواي هيدج ما نيست كمتر از شيراز
از زمان تولد وچگونگي زندگي اين شاعر فرزانه اصلاح دقيقي در دست نيست، همين قدر مي‌دانيم كه از همان هنگام كودكي به تحصيل علم و ادب پرداخته و اشعاري را در قالب مثنوي، قصيده و غزل به زبان پارسي و تركي مي‌سرايد.

شيخ شهاب‌الدين سهروردي
شهاب‌الدين يحيي بن حبش حسني (عبدالله) بن اميرك متكي به ابوالفتح در سهرورد متولد شد. وي را شيخ اشراق، شيخ اشراقي، شيخ نوري، شيخ مقتول و شهاب مقتول نيز مي‌گفتند. اشراق در اصول فقه و احتمام حكمت و فلسفه بي همتا بود، در فقه و حديث و علوم ادبي، برخي از علوم غريبه نيز مهارت داشت در جدل و مناظره بر هر كسي فائق و نوادر بسيار از وي حكايت شده  است.