مشاهیر کردستان

کردستان‌ محل‌ پرورش‌ مفاخر ارزشمند و گرانمایه‌ای‌ بوده‌ است‌ که‌ در ایران‌ نقش‌ مهم‌ و مؤثری‌ داشته‌اند ، به ‌ویژه‌ برخی‌ از آنها در دنیای‌ اسلام‌ از مقام‌ ارجمندی‌ برخوردار بوده‌اند . بنا به‌ اسناد ، کتاب‌ها و مدارک‌ تاریخی‌ مقر ظهور زردشت‌ را این‌ ناحیه‌ می‌دانند . شیخ‌ شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ را منسوب‌ به‌ این‌ منطقه‌ از ایران‌ می‌شمارند . صلاح‌الدین‌ ایوبی‌ که‌ از سرداران‌ و فاتحان‌ بزرگ‌ جنگ‌های‌ صلیبی‌ بود از کردان‌ نام‌آور است ‌. از شاعران‌ برجسته‌ مولوی‌ کرد ، نالی ‌، مستوره‌ اردلان ‌، امیر نظام‌ گروس ‌، فاضل‌ گروسی ‌، آیت‌الله‌ شیخ‌ محمد مردوخ‌ و همچنین‌ از نویسندگان‌ هژار ، استاد هیمن ‌، محمد قاضی‌ ، عبدالکریم‌ مدرسی‌ و … را می‌توان‌ نام‌ برد.
     دکتر مظفر پرتوماه             آیت الله شیخ محمد مردوخ                  مولوی کرد                          مستوره اردلان