مشاهیر کردستان

كردستان‌ محل‌ پرورش‌ مفاخر ارزشمند و گرانمايه‌اي‌ بوده‌ است‌ كه‌ در ايران‌ نقش‌ مهم‌ و مؤثري‌ داشته‌اند ، به ‌ويژه‌ برخي‌ از آنها در دنياي‌ اسلام‌ از مقام‌ ارجمندي‌ برخوردار بوده‌اند . بنا به‌ اسناد ، كتاب‌ها و مدارك‌ تاريخي‌ مقر ظهور زردشت‌ را اين‌ ناحيه‌ مي‌دانند . شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي‌ را منسوب‌ به‌ اين‌ منطقه‌ از ايران‌ مي‌شمارند . صلاح‌الدين‌ ايوبي‌ كه‌ از سرداران‌ و فاتحان‌ بزرگ‌ جنگ‌هاي‌ صليبي‌ بود از كردان‌ نام‌آور است ‌. از شاعران‌ برجسته‌ مولوي‌ كرد ، نالي ‌، مستوره‌ اردلان ‌، امير نظام‌ گروس ‌، فاضل‌ گروسي ‌، آيت‌الله‌ شيخ‌ محمد مردوخ‌ و همچنين‌ از نويسندگان‌ هژار ، استاد هيمن ‌، محمد قاضي‌ ، عبدالكريم‌ مدرسي‌ و … را مي‌توان‌ نام‌ برد.
     دکتر مظفر پرتوماه             آیت الله شیخ محمد مردوخ                  مولوی کرد                          مستوره اردلان