هتل های بوشهر

 

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

خورگناوه

گناوه

بلوار بسیج

۰۷۷۲۳۲-۳۰۸۴۳

دلوار

بوشهر

میدان دلیران تنگستان بلواررئیسعلی دلواری

۰۷۷۱-۲۵۲۱۹۱۰

رضا (سیراف)‏

بوشهر

خیابان امام خمینی میدان قدس

۰۷۷۱-۲۵۲۷۱۷۱-۴

ستاره خلیج فارس

گناوه

خیابان خلیج فارس

۰۷۷۲-۳۲۲۶۲۰۰

سعدی

بوشهر

میدان انقلاب خیابان حافظ

۰۷۷۱-۲۵۲۲۶۰۶

ماهان

کنگان

شهر بنک بعداز پلیس راه

۰۷۷۲-۷۳۴۴۱۲۰

مهمانسرای صدرا

بوشهر

خیابان ولیعصر

۰۷۷۱-۲۵۲۲۳۴۶-۷

دلوار

بوشهر

بوشهر – میدان رئیس علی دلواری

۲۵۴۰۹۱۰