اين بنا در منطقه  سر طرهان شهرستان كوهدشت  بر روي رودخانه سيمره در حد فاصل  استان لرستان و ايلام واقع شده است.پل در تنگترين  بستر رودخانه سيمره ، در محلي بنام سي پله Sipela واقع شده است اين پل در مسير  يكي از راههاي باستاني قرار داشته كه سبب ارتباط كرمانشاهان ، ايلام و لرستان (سرطرهان ) بوده است.پل ياد شده  داراي 4 چشمه طاق  بوده كه اكنون تنها دو چشمه طاق  آن باقي است . پنهاي هر پا يه آن 5/6 متر و طول آن 17 متر است .اندازه سنگهايي كه در پايه به كار رفته 60×60×100سانتيمتر وبعضي نيز بزرگترند.روي هريك از اين سنگها علامت مشخصي كنده شده است. مصالح بنا از كچ وسنگ است.در آثار مورخان دوره اسلامي اشاره اي به اين پل نشده است. اين پل سترگ از آثار منحصر به فرد دوره ساساني بوده وبه شماره 4511 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.