پیشینه تاریخی سیستان و بلوچستان

الف:سیستان:
سیستان در گذشته‌های دور شامل كابل، رخد، كشمیر و قسمتی از پاكستان و افغانستان فعلی بود و بر اساس كتاب زرتشت، یازدهمین سرزمین آفریده شده توسط اهورامزدا است. در كتاب‌های تاریخی، از سیستان به عنوان ولایتی گسترده و آباد یاد شده و آن را با نام‌های زرنگ، سگستان، سكاستان، سكان، سكاوند، و نیمروز یاد كرده‌اند. بنیان‌ شهر سیستان، همانند اغلب شهرهای تاریخی ایران، ریشه در اسطوره و واقعیت دارد. سیستان زادگاه كیقباد و كیكاوس پادشاهان اسطوره‌ای و رستم دستان است. سیستان نام خود را از سكاها، مردمی از گروه اقوام هند و اروپایی گرفته است. و به گواهی سالنامه‌های چینی در ناحیه‌ای كه از كاشمر و آبگیر رود تا ریم آغاز گردیده در جهت غرب به باكتریا می‌رسید، سكونت داشتند.

در سال 23 هـ.ق مسلمانان به این سرزمین رسیدند، منتهی در اثر شورش و نافرمانی مردم انقلابات متعددی بروز كرد. سرانجام در زمان معاویه مردم سیستان به اطاعت كامل اعراب درآمدند و عبدالرحمن كه فاتح سیستان بود، به حكومت منصوب گشت. تاریخ سیستان برای چندین نسل ظهور و خروج دسته‌ای از خوارج را كه تعداد زیادی در این ناحیه و نیز خراسان مستقر شده بودند، ثبت كرده است. در این دوران سیستان ولایتی پرنعمت و پیشرفته بود. مفاخر و بزرگانی در علم و ادب را در دامان خود پروراند كه به غنای تمدن اسلامی شرق این منطقه است.

ب : بلوچستان
بلوچستان امروزه، از طرف شمال به سیستان و افغانستان، از شرق به پاكستان و از جنوب به دریای عمان و از غرب به استان كرمان محدود است.
بلوچستان یا میكا براساس كتیبه‌های بیستون در عهد داریوش، مكیا یا كشور میكیی‌ها و برابر نوشته مورخین یونانی گدروزیا خوانده می‌شد و جزء ساتراپی یا استان چهاردهم بود. در زمان ساسانیان به این منطقه كوسان (Kussun) می‌گفتند. این اسامی تا پیش از اسلام رایج بود و زمانی كه اعراب بر آن دست یافتند، مكران خوانده می‌شد.در تاریخ هر جا سخنی از سیستان آمده، از بلوچستان هم یاد شده است. تاریخ بلوچستان نیز، همانند سیستان، با اسطوره شروع می‌شود. فردوسی توس در شاهنامه اشاره به قوم بلوچ دارد و مردان آن را در لشكریان كیخسرو به شجاعت و مردانگی ستوده و همچنین در جای دیگر، اتحاد و اتفاق بلوچ‌ها را با اقوام گیلانی و جنگ آنان را با انوشیروان به رشتة نظم در آودره است.

به شهادت تاریخ، بلوچستان همواره تحت حكومت‌ دولت‌های مركزی ایران بوده و در حفظ و حراست مرزهای ایران جان بركف داشته است.