پیشینه تاریخی سیستان و بلوچستان

الف:سیستان:
سیستان در گذشته‌های دور شامل کابل، رخد، کشمیر و قسمتی از پاکستان و افغانستان فعلی بود و بر اساس کتاب زرتشت، یازدهمین سرزمین آفریده شده توسط اهورامزدا است. در کتاب‌های تاریخی، از سیستان به عنوان ولایتی گسترده و آباد یاد شده و آن را با نام‌های زرنگ، سگستان، سکاستان، سکان، سکاوند، و نیمروز یاد کرده‌اند. بنیان‌ شهر سیستان، همانند اغلب شهرهای تاریخی ایران، ریشه در اسطوره و واقعیت دارد. سیستان زادگاه کیقباد و کیکاوس پادشاهان اسطوره‌ای و رستم دستان است. سیستان نام خود را از سکاها، مردمی از گروه اقوام هند و اروپایی گرفته است. و به گواهی سالنامه‌های چینی در ناحیه‌ای که از کاشمر و آبگیر رود تا ریم آغاز گردیده در جهت غرب به باکتریا می‌رسید، سکونت داشتند.

در سال ۲۳ هـ.ق مسلمانان به این سرزمین رسیدند، منتهی در اثر شورش و نافرمانی مردم انقلابات متعددی بروز کرد. سرانجام در زمان معاویه مردم سیستان به اطاعت کامل اعراب درآمدند و عبدالرحمن که فاتح سیستان بود، به حکومت منصوب گشت. تاریخ سیستان برای چندین نسل ظهور و خروج دسته‌ای از خوارج را که تعداد زیادی در این ناحیه و نیز خراسان مستقر شده بودند، ثبت کرده است. در این دوران سیستان ولایتی پرنعمت و پیشرفته بود. مفاخر و بزرگانی در علم و ادب را در دامان خود پروراند که به غنای تمدن اسلامی شرق این منطقه است.

ب : بلوچستان
بلوچستان امروزه، از طرف شمال به سیستان و افغانستان، از شرق به پاکستان و از جنوب به دریای عمان و از غرب به استان کرمان محدود است.
بلوچستان یا میکا براساس کتیبه‌های بیستون در عهد داریوش، مکیا یا کشور میکیی‌ها و برابر نوشته مورخین یونانی گدروزیا خوانده می‌شد و جزء ساتراپی یا استان چهاردهم بود. در زمان ساسانیان به این منطقه کوسان (Kussun) می‌گفتند. این اسامی تا پیش از اسلام رایج بود و زمانی که اعراب بر آن دست یافتند، مکران خوانده می‌شد.در تاریخ هر جا سخنی از سیستان آمده، از بلوچستان هم یاد شده است. تاریخ بلوچستان نیز، همانند سیستان، با اسطوره شروع می‌شود. فردوسی توس در شاهنامه اشاره به قوم بلوچ دارد و مردان آن را در لشکریان کیخسرو به شجاعت و مردانگی ستوده و همچنین در جای دیگر، اتحاد و اتفاق بلوچ‌ها را با اقوام گیلانی و جنگ آنان را با انوشیروان به رشته نظم در آودره است.

به شهادت تاریخ، بلوچستان همواره تحت حکومت‌ دولت‌های مرکزی ایران بوده و در حفظ و حراست مرزهای ایران جان برکف داشته است.