پیشینه تاریخی قزوین

کاوش ها و یافته های باستان شناسی در دشت قزوین، نشانگر مرحله یکجانشینی وکشاورزی در هزاره هفتم قبل از میلاد و برخورداری ساکنان آن از صنایع اولیه و نظام اجتماعی است.
منطقه کاسپین که از روزگاران پیشین، سرزمینی آباد و پر جمعیت بود، در زمان ساسانی رونقی دیگر یافت و با بنای شهر شاپوری که آنرا شاد شاپور نیز می خواندند، چهره ای متفاوت پیدا کرد و به خاطر موقعیت ویژه اش، پذیرای نظامیان و جنگاوران سلحشور هم شد و از قلعه و برج و بارویی مستحکم برخوردار گشت.