برچسب: بند میزان شوشتر

بند میزان شوشتر

بند میزان شوشتر

بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته دست انسان مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست. ساختن بند میزان شوشتر را بهشاپور اول ساسانی نسبت می‌دهند. این سد آب کارون را به نسبتهای ۲ و…