هتل هاي قزوين

نام

شهرستان

نشاني كامل واحد اقامتي

شماره تلفن ثابت

البرز

قزوين

خیابان طالقانی سه راه خیام

0281-2227367

ايران

قزوين

سبزه میدان ابتدای خیابان پیغمبریه

0282-2228877

خوش بين

تاكستان

خیابان امام خمینی جنب جهاد کشاورزی

0282-5222378

مرمر

قزوين

بلوار آیت ا… خامنه ای

0281-2555771-4

مهمانسراي تاكستان

تاكستان

تاکستان همدان (سه راهی زنجان)

0282-5270082-5

نویذر

قزوين

مسیر قزوین رودبار الموت روستای گرمارود

37942026-0282

دیدگاهتان را بنویسید